contactTrefwoordenlijst
=-teken


a
abc-formule
abcformule
absolute waarde
acceptatiegebied
actuele concentratie
afgelegde weg snelheidsvector
afgeleide
afgeleide van arccos
afgeleide van arcsin
afgeleide van arctan
afgeleiden
afstand
algebra
alternatieve hypothese
amfolyten
ampere
analytische concentratie
applet
arbeid
arccos
arccosinus
arcsin
arcsinus
arctan
arctangens
argument
assentransformatie
asymptoot
atomaire massa eenheid
atoommassa
auto


b
baseconstante
beginvoorwaarde
bepaalde integraal
bereik
bergparabool
beschrijvende statistiek
betrouwbaarheid
betrouwbaarheidsinterval
bewijs cosinusregel
bewijs sinusregel
bewijs stelling van pythagoras
binomiaalvergelijkingen
binomiale kans
binomium van newton
bode-diagram
booglengte
bordjesmethode
bovengrens
breuk
breuken
breuken in de breuk
breuken met getallen
breuksplitsen
buffer
buigpunt


c
calypso
carthesiaanse coŲrdinaten
chemisch rekenen
chemische reacties
chemische tabellen
chi-kwadraat
chi≤-toets
cirkel
cirkelboog
cirkelomtrek
cirkeloppervlakte
cirkels
cirkelsector
cirkelsegment
combinatie
combinatoriek
complex geconjugeerde
complexe functie
complexe getallen
complexe variabele
complexe vlak
concentratie
continuÔteitscorrectie
correlatie
correlatiecoŽfficiŽnt
cosinus
cosinus definitie
cosinusregel
cotangens
coulomb
coŽfficiŽnten
cumulatieve frequentie.
cyclometrische functie


d
dalen
dalparabool
definitie
definitie afgeleide
definitie logaritmen
delen
demping
derde graad
derdegraads functie
derdegraadsfunctie
derdemachtswortel
determinant
dichtheid
differentiaalrekening
differentiaalvergelijking
differentiaalvergelijking van de tweede orde
differentiaalvergelijkingen
differentiequotiŽnt
differentiŽren
discriminant
domein
draaitabel
driehoek
driehoek van pascal
drijfstang
druk
dubbelintegraal
dv
dynamisch model


e
eenheden
eenheden omrekenen
eenheid
eenheidscirkel
eenheidsmatrix
eenheidsstap
eenzijdig toetsen
eerste afgeleide
eerste orde
eerste orde lineaire differentiaalvergelijking
effectieve periodieke rente
eigenvector
eigenvectoren
eigenwaarde
eigenwaarden
eindtoets
eindwaarde
eliminatiemethode
elimineren
endotherm
energie
enkelvoudige integraal
euler
eulernotatie
excel
excentriciteit
exotherm
exponentieel
exponentiŽle functie
exponentiŽle functies
extrema
extremen


f
factoren
faculteit
fi
formule
formule van euler
formules
formules invoeren
frequentie
frequentietabel
functie
functiebegrip
functienotatie
functies
functievoorschrift
functievoorschriften
fysische slinger


g
gassen
gauss
gebiedsintegraal
gebroken exponent
gebroken functie
geconjugeerde
gedempt
gedempt massa-veersysteem
gedempte signalen
gedempte trilling
gehalte
gelijknamig
gelijksoortige termen
gemiddelde waarde
gestuurd systeem
getal van euler
getallen
getalrekenen
ggd
gistcellen
gistgroei
goinio
gonioformules
goniometrie
goniometrisch
goniometrische functies
graden
graden en radialen
grafiek
grafiek
grafiek afgeleide
grafieken
grafieken van exponentiŽle functies
grafiekmanipulatie
grafiekmanipulaties
gravitatie
grenzen
groeifactor
groeivoet
grondfrequentie
grondtal


h
haakjes
haakjes wegwerken
halveringsformules
heaviside
helling
hellingsgetal
herhalingscombinatie
herhalingsvariatie
herkennen
herleiden
histogram
hoek
hogere machtswortel
homogeniteit
horizontaal
horizontale translatie
horizontale verschuiving
huidige waarde
hyperbool
hypothese
hypothesen


i
imaginaire as
imaginaire deel
imaginaire eenheid
imaginaire getallen
ingangstoets differentiŽren
ingangstoetsen
inhoud
instructie
integraal
integralen
integratieconstante
integreren
integreren met grenzen
interest
interestvoet
intervallen
intuÔtief
inverse
inverse functie
inverse matrix
inverteren
ionenconcentratie
isgelijkteken
isoleren
isotoop


j
jordan
joule


k
kans
kansen
kansvariabele
kansverdeling
kelvin
kermisattractie
kettingregel
kgv
kilogram
kilometer
kinetische energie
kleinste kwadratenmethode
koelwet
kracht
kritiek gebied
kruislings vermenigvuldigen
kruk
kwadraat
kwadraat afsplitsen
kwadrant
kwadranten
kwadrateren
kwadratisch
kwadratische functie
kwadratische functies
kwadratische vergelijking
kwadratische vergelijkingen


l
lading
laplace
ligging
ligging en spreiding
lijn
lijnelement
lijnelementenveld
lijnelementenvelden
lijnen
limieten
lineair
lineair verband
lineaire eerste orde differentiaalvergelijking
lineaire functie
lineaire functies
lineaire vergelijking
lineaire vergelijkingen
lineariseren
ln
log
logaritme
logaritmen
logaritmische functie
logaritmische vergelijkingen


m
maatstaven
macht
machten
machten met getallen
machten toets
machtreeks
machtreeksontwikkeling
machtregel
machtsfunctie
machtsfuncties
manipulatie
maplet
mapleta
mapleta-systeem
mapleta-toets
massa
massa-veersysteem
massaconcentratie
mathapp
matrices
matrix
matrixbewerking
matrixoptelling
matrixproduct
matrixrekening
matrixvermenigvuldiging
maximum
mclaurin
meervoudige integraal
meervoudige integratie
meetkundige rij
merkwaardige producten
meter
middellijn
middelpunt
minimum
minteken in de breuk
model
modellen
modelleren
modulus
mol
molair volume
molaire massa
molariteit
molconcentratie
molecuulmassa
molfractie
mooie hoeken


n
natuurlijke logaritme
natuurlijke logaritmen
nauwkeurigheid
newton
newtonquotiŽnt
noemer
nominale rente
normale benadering
normale verdeling
notatie
nulhypothese
nulmatrix
nulpunten


o
oefening breuken herleiden
oefening logaritmen
oefentoets cirkels
ohm
omrekenen van eenheden
omwenteling
omwentelingslichaam
omwentelingslichamen
omwentelingsoppervlak
omwentelingsvolume
ondergrens
oneigenlijke machten
ongestuurd systeem
ontbinden
ontbinden in factoren
ontbinden in priemfactoren
opdracht
oplossen
oplossing
oppervlakkten berekenen
oppervlakte
oppervlakte driehoek
oppervlaktebepaling
opstellen
optellen van strookjes
optellingsformules
overschrijdingskans
overzicht
overzicht assentransformaties
overzicht formules invoeren
overzicht formules van rijen
overzicht gebroken functie
overzicht grafiekmaipulaties
overzicht kwadratische functies
overzicht machten
overzicht rekenregels breuken
overzicht rekenregels differentiŽren
overzicht rekenregels logaritmen
overzicht standaardafgeleiden
overzicht standaardfuncties
overzicht standaardintegralen


p
parabolen
parabool
parameter
pascal
pendule
periode
periodieke functies
permutatie
ph
poisson
poissonverdeling
polair diagram
polen
poolbanen
poolcoŲrdinaten
postnumerando
potentiŽle energie
ppb
ppm
prenumerando
priemfactoren
priemgetallen
primitiveren
procenten
procentrekenen
product
productmatrix
productregel
promille
punt
puntcirkel
pythagoras


q
quotiŽntregel


r
raaklijn
raakpunt
radiaal
radialen
raken
raken en snijden
randvoorwaarde
range
reacties
reactievergelijking
reageren
rechte
rechte lijn
rechten
reeksontwikkeling
regressie
rekenen met significante cijfers
rekenkundige rij
rekenregels
rekenregels breuken
rekenregels differentiŽren
rekenregels logaritmen
rekenregels machten
relatie
relaties
rente
rentetermijnen
reŽel getal
reŽle as
reŽle deel
reŽle getallen
richting
richtingscoŽfficiŽnt
riemann
riemann som
rijen


s
samengestelde functie
samengestelde interest
schatten
scheiden van variabelen
seconde
sector
segment
serie trekkingen
settling time
sigma-teken
signaal
significante cijfers
significantie
significantieniveau
simultane kans
sin
singulier punt
sinus
sinus definitie
sinusregel
slinger
slope
snelheid
snijden
snijden en raken
snijpunten
som
somformule
somformules
somregel
sparen
spiegelen
spiegeling
spreadsheet
spreiding
spreidingsdiagram
staafjes
staartdelen
staartdeling
staartdelingen
standaardafgeleiden
standaarddeviatie
standaardfunctie
standaardfuncties
standaardintegralen
stapfunctie
statisch moment
statistiek
steekproef
steekproefgemiddelde
steekproefvariantie
stelling van pythagoras
stelsel
stelsel lineaire vergelijkingen
stelsel vergelijkingen
stelsels
stelsels lineaire vergelijkingen
stelsels vergelijkingen
stijgen
stochast
strookjes
structuren
substitutiemethode
systeemconstante


t
t-verdeling
tangens
taylor
teken
teller
temperatuur
termen
termijn
terminologie
tijdconstante
titratie
toekenning
toekomstige waarde
toepassing
toepassingen gonio
toets
toetsapplet
toetsen
toetsen van hypothesen
toetsingsgrootheid
toetssysteem
traagheidsmoment
training differentiren
training formules invoeren
transformatie
translatie
trendlijn
trilling
trillingen
tutor differentiŽren
twee punten
twee vergelijkingen
tweede afgeleide
tweede graad
tweezijdig toetsen


u
uitkomst
uitkomstenruimte


v
variantie
variatie
vector
vectoren
veeltermen
veerconstante
veerkracht
veranderingsproces
veranderingsprocessen
verdubbelingsformule
verdubbelingsformules
verdunnen
vergelijking
vergelijkingen
vergelijkingen met breuken
vergelijkingen met exponenten
vergelijkingen met logaritmen
vergelijkingen met logaritmenm
vermenigvuldigen
vermenigvuldigen t.o.v. de x-as
vermenigvuldigen ten opzichte van de assen.
vermenigvuldigen ten opzichte van de x-as
vermenigvuldiging t.o.v. de y-as
vermogen
verschilformule
verschilregel
verschuiven
verschuiving
versnelling
versnellingsvector
verticaal
verwachtingswaarde
verwerpen
vierkantsvergelijking
vierkantsvergelijkingen
vierkantswortel
voetbal
volt
volume
volumetrie
voorbeeld
voorwaardelijke kans
vrijheidsgraden
vrijmaken


w
wachttijd
wachttijdtheorie
warmte
waterevenwicht
watt
weegschaalmethode
wegstrepen
wetenschappelijke notatie
wortel van hogere macht
wortel-n-wet
wortelfunctie
wortels
wortels met getallen
wortels met letters
worteltruc
wortelvergelijkingen
wrijvingskracht


x


y


z
zuurconstante
zwaartekracht
zwaartepunt
zwak zuur
zwakke base
zwakke basen
zwakke zuren